<
>

Video: 'Smile,' says John L. Smith


Arkansas coach John L. Smith yells at the media to smile.