Olympic Athletes >> Sergey Kucherov

Sergey Kucherov

Sergey Kucherov

Date of birth:1980-07-18

Height:5' 8"

Weight:169 lbs.

Results