Olympic Athletes >> Wei Yongli

Wei Yongli

Wei Yongli

Results

Track and Field - Women's 100m
7Women's 100m, 1st Round, Heat 611.48
40Women's 100m, 1st Round11.48
40Women's 100m11.48