Olympic Athletes >> Ilya Zakharov

Ilya Zakharov

Ilya Zakharov

Results

Diving - Men's 3m Springboard
1Men's 3m Springboard, Final555.90
2Men's 3m Springboard, Semifinal505.60
Men's 3m Springboard555.90
1Men's 3m Springboard, Preliminary round507.65
Diving - Men's 10m Platform Synchro Diving
6Men's 10m Platform Synchro449.88
6Men's 10m Platform Synchro, Final449.88
Diving - Men's 3m Springboard Synchro Diving
Men's 3m Springboard Synchro459.63
2Men's 3m Springboard Synchro, Final459.63