Miami (FL) vs Florida State Highlight

Play0:12
Miami (FL) vs Florida State Highlight

Jake Wieclaw 27 yard field goal GOOD.